background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Program Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa”

Gmina Miasto Lubartów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Zadanie będzie realizowane w ramach Modułu I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług.

Planuje się realizację usług opieki wytchnieniowej łącznie dla 6 osób tj. 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 4 dzieci niepełnosprawnych, w 2019 r. w ilości 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogły skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Ponadto w celu oceny ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami,  o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić  Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali BarthelJeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności trafi do opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami niezbędnymi do uzupełnienia dostępne są w siedzibie MOPS w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A (tel. 81 8554450).