background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie postępowania przetargowego, w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń zawodowych oraz doradztwa zawodowego, społecznego i zdrowotnego,
w tym w ramach programu aktywności lokalnej dla 22 uczestników projektu systemowego
pn. „OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 http://mopslubartow.bip.lublin.pl/index_a.php?id=54