Świetlica Środowiskowa

Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych mieści się w Lubartowie przy ul. 3-go Maja 24A i wchodzi w strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Została utworzona w celu wspierania i wzmacniania roli rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Koszty związane z jej funkcjonowaniem pokrywane są z funduszy przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, natomiast nadzór merytoryczny nad jej działalnością sprawuje Ośrodek Pomocy.

Świetlica Środowiskowa jest czynna przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 18.00, a w dni wolne od zajęć lekcyjnych w godzinach 10.00 -16.00. Uczęszczają do niej dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat.

Nabór wychowanków do świetlicy odbywa się na wniosek rodziców, pedagogów szkolnych oraz pracowników socjalnych. Pobyt w placówce jest dobrowolny.

Placówka zapewnia dzieciom:

  • opiekę i wychowanie;
  • pomoc w nauce;
  • pomoc psychologiczną;
  • pomoc w pokonywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych;
  • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

W Świetlicy Środowiskowej zatrudnieni są: pedagog, wychowawca i psycholog, którzy indywidualnie podchodzą do każdego dziecka, służą wsparciem i pomocą. Program zajęć w placówce dostosowany jest do potrzeb wychowanków, wynikających z ich wieku rozwojowego i sytuacji rodzinnej; stwarza dziecku możliwość wykazanie się własnymi pomysłami i inwencją twórczą. Szczególną uwagę zwraca się na pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych oraz dąży do harmonijnego rozwoju dzieci i ich przyszłą samodzielność życiową.

W świetlicy prowadzone są m.in. zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, które mają na celu odreagowanie tłumionych emocji, nauczenie dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wzmocnienie ich poczucia własnej wartości.

Dzieci uczęszczające do świetlicy otrzymują podwieczorki, których koszt może być refundowany przez Ośrodek Pomocy.

Świetlica jest miejscem, gdzie panuje ciepła atmosfera, a wychowankowie mają możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.