Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds.PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w mieście Lubartów został powołany Zarządzeniem Nr VI/116/11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.            

W skład Zespołu weszło 14 przedstawicieli instytucji z terenu miasta, zajmujących się m.in. problematyką przemocy w rodzinie tj.:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie,
 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie,
 • Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie,
 • Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubartowie,
 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,
 • Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie,
 • Sądu Rejonowego w Lubartowie,
 • Prokuratury Rejonowej w Lubartowie.

Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3-go Maja 24 A.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr125,poz. 842).

Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów w danym zakresie, w szczególności poprzez:

 • ocenę sytuacji osoby indywidualnej, rodziny, grup lub środowisk znajdujących się w sytuacji kryzysowej;
 • udzielenie pomocy, w tym  poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom wymagającym wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów;
 • podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie;
 • udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji ww. zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole.

Przemoc i jej rodzaje

Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe, albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także nad inną osobą wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne   u osób dotkniętych przemocą.

W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystanie siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny. Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej, psychologicznej i Społecznej.

Z punktu widzenia prawa, przemoc w rodzinie to przestępstwo, którego odmiany określone są w różnych kodeksach i odpowiednio karane. Najczęściej stosowany jest artykuł 184 kodeksu karnego (w nowym k.k. art. 207*), który dotyczy znęcania się fizycznego lub moralnego nad członkiem rodziny i przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

Szerokie ujęcie problemu przemocy pozwala na wyodrębnienie różnych typów tego zjawiska, sprawcami którego są:

 • dorośli (przemoc wobec partnera lub dziecka);
 • dzieci (przemoc wobec rodziców lub rodzeństwa) oraz typ przemocy;
 • dorośli i dzieci (przemoc wobec osób w podeszłym wieku).

Zgłoszenie o stosowaniu przemocy w rodzinie:

Informacja taka może dotrzeć do pracownika socjalnego:

 • podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 • podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;
 •  poprzez zawiadomienie od przedstawicieli innych grup zawodowych (Policji, kuratora sądowego, pedagoga szkolnego, psychologa, lekarza, przedstawiciela  komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, itp.);
 •  w wyniku zgłoszenia problemu przez inne osoby (dalszą rodzinę, sąsiadów, pracodawców, znajomych lub innych świadków).

Pracownik socjalny lub inna osoba wyżej wymieniona wypełnia kwestionariusz zgłoszeniowy – dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Problem zaistniałej przemocy domowej można zgłosić bezpośrednio: