Projekty UE


„OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU.
Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”
Projekt współfinansowany przez  Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.