Projekt konkursowy

„ZACZNIJ OD NOWA” – Program wsparcia długotrwale bezrobotnych lubartowian

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka.

Czas realizacji projektu: 01.07.2006 – 30.04.2007.

Beneficjenci ostateczni: 30 osób długotrwale bezrobotnych, pozostających w ewidencji urzędu pracy powyżej 24 miesięcy, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Opis projektu: Celem ogólnym projektu jest promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Bezpośrednim jego celem jest podniesienie statusu zawodowego i społecznego beneficjentów ostatecznych. Projekt zakłada: grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, specjalistyczne szkolenia zawodowe. Wskazane komponenty wsparcia mają na celu podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych, a nabycie przez nich praktycznych umiejętności komunikacyjnych w zakresie radzenia sobie z sytuacją trudną i przezwyciężania problemów, przyczynią się do rozwoju i zwiększenia samodzielności.

Oferowane formy wsparcia:

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne (3godz./1os.)
 • grupowe poradnictwo psychologiczne (16godz.x3gr.)
 • indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy(2godz./1os.)
 • grupowe poradnictwo zawodowe (18godz.x3gr.)
 • specjalistyczne szkolenia zawodowe:
  – Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych (200 godz.)
  – Kucharz małej gastronomii (250 godz.)
  – Handlowiec z obsługą komputera i kas fiskalnych (150 godz.)