Projekt systemowy 2008

„OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU.Integracja
społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

Czas realizacji projektu: 01 kwiecień 2008 r. –31 grudzień 2008 r.

Cele główny projektu: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Uczestnicy projektu: 11 kobiet, korzystających z pomocy społecznej, nie pracujących i w wieku aktywności zawodowej, objętych kontraktem socjalnym.

Zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji:

 • Edukacyjny

Skierowanie 11 osobowej grupy beneficjentów ostatecznych na szkolenie „Kucharz małej gastronomii”, który rozpoczął się 22 sierpnia 2008r. W ramach szkolenia, zapewniono wyżywienie, ubezpieczenie, skierowanie na badania lekarskie, pomoc w wyrobieniu książeczki zdrowia niezbędnej przy pracy w gastronomii. Szkolenie obejmowało 394 godzin zajęć, w tym 274 godziny to zajęcia praktyczne;

 • Społeczny

Każdy uczestnik projektu. uczestniczył w treningu umiejętności psychospołecznych i warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w formie zajęć grupowych w ramach kursu zawodowego. Celem treningu było m.in.: określenie własnych mocnych i słabych stron; zmiana postaw życiowych i zawodowych; motywowanie do własnej aktywności; rozwijanie umiejętności poszukiwania pracy; przekazywanie wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i krajach UE; poinformowanie o formach wsparcia, programach i organizacjach działających na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i powracających ponownie na rynek pracy; zajęcia miały także na celu rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych;

 • Zdrowotny

Wszystkie beneficjentki zostały skierowane na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy. Udzielono pomocy w wyrobieniu książeczek zdrowia niezbędnych podczas pracy w gastronomii;

 • Zawodowy

W dniach 06.10.2008r.-31.10.2008r. odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy w ramach kursu zawodowego. Celem konsultacji była: Diagnoza indywidualnych potrzeb zawodowych; Analiza dotychczasowych doświadczeń zawodowych; Analiza przyczyn własnych sukcesów i porażek; Przedstawienie podstawowych zasad poszukiwania pracy; Omówienie oczekiwań pracodawców wobec pracowników; Motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy; Redagowanie dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pracę: CV, listu motywacyjnego; Analiza problemów osobistych;

Po pomyślnym ukończeniu kursu zawodowego, wszyscy uczestnicy projektu dzięki pomocy pracowników socjalnych, złożyli swoje listy motywacyjne oraz CV do kilku instytucji, zakładów pracy, czy przedsiębiorstw, w celu poszukiwania zatrudnienia.

W dniu 09.12.2008r. zawarto Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych pomiędzy Burmistrzem Miasta Lubartów a Starostą Lubartowskim. Skierowano 2 osoby bezrobotne – kobiety, które kończyły swój udział w projekcie. Rodzaj prac: prace porządkowo-gospodarcze w MOPS oraz pomoc przy pracach w kuchni w DDPS w Lubartowie.

Rezultaty twarde:

 1. Zawarto 11 kontraktów socjalnych z e wszystkimi beneficjentami ostatecznymi projektu
 2. 5 uczestniczek projektu dokonało zmiany swoich kwalifikacji, natomiast 6 kobiet nabyło nowe kwalifikacje poprzez ukończenie szkolenia zawodowego, uzyskując w ten sposób zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach do wykonywania zawodu.
 3. Wszystkie beneficjentki tj. 11 wyraża gotowość do podjęcia zatrudnienia
 4. Do prac społecznie użytecznych zostały skierowane 2 osoby – uczestniczki projektu

Rodzaj prac: prace porządkowo-gospodarcze w MOPS oraz pomoc przy pracach w kuchni w DDPS w Lubartowie.

Rezultaty miękkie:

 1. Wzrost motywacji do poszukiwania pracy poprzez:
 2. Wzrost samooceny i pewności siebie u uczestniczek projektu poprzez:
 3. Podniesienie aspiracji osobistych i zawodowych uczestników projektu.