Projekt systemowy 2009

„OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU.
Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

Czas realizacji projektu: 01 styczeń 2009 r. – 31 grudzień 2009 r.

Cele główny projektu: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integrację z rynkiem pracy.

Uczestnicy projektu: 14 osób (12 niepracujących i 2 zatrudnionych) z terenu miasta Lubartów, którzy są w wieku aktywności zawodowej i korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji:

  • Edukacyjny

14 uczestników projektu ukończyło szkolenia zawodowe prowadzone przez Agencją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. w Lublinie:

„Opiekunka nad osobą starszą i niepełnosprawną” dla 3 osób: 14.09.2009 – 16.10.2009

Ilość godzin – 190

„Sprzedawca z obsługą komputera i maszyn liczących” dla 8 osób: 01.09.2009 – 02.10.2009

Ilość godzin – 192

„Fryzjer” dla 2 osób: 10.09.2009 – 13.10.2009

Ilość godzin – 190

„Operator wózków jezdniowych” dla 1 osoby: 07.09.2009 – 09.10.2009

Ilość godzin – 45

  • Społeczny

14 uczestników projektu zostało skierowanych na zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, organizowane przez Pracownię Rozwoju Osobistego SELF Viamed s.c. w Lublinie w celu nabycia umiejętności społecznych tj. aktywnego słuchania, asertywności właściwej samooceny, rozpoznawania komunikatów pozawerbalnych – mowy ciała, konstruktywnego pokonywania problemów, umiejętności autoprezentacji; zapoznanie się ze sztuką wizażu. Ilość godzin 35 (21 godzin zajęcia grupowe, 1 godzina konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika = 14 oraz), dodatkowe zajęcia – 6 godzin zajęć z zakresu wizażu

W ramach zadania Aktywna integracja zorganizowano także warsztaty podsumowujące ukończone szkolenia zawodowe. Program warsztatów obejmował: Przedstawienie celów i rezultatów projektu; Prognozy na rynku pracy; Wymogi pracodawców wobec przyszłych pracowników; Programy i dotacje kierowane do podopiecznych MOPS; Pozytywna prezentacja osoby poszukującej zatrudnienia; Uroczyste wręczenie zaświadczeń ukończenia kursów uczestnikom projektu.

  • Zdrowotny

W dniach 19 październik 2009 – 30 listopad zorganizowano terapię psychologiczną dla 14 uczestników projektu w celu integracji grupu, wskazaniu sposobów radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów życiowych. Ilość godzin 23. Organizacja w.w wsparcia zlecona Pracowni Rozwoju Osobistego SELF Viamed s.c. w Lublinie.

  • Zawodowy

14 uczestników projektu zostało skierowanych na szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego, organizowanego przez Pracownię Rozwoju Osobistego SELF Viamed s.c. w Lublinie w celu nabycia umiejętności aktywnego poszukiwania pracy; odkrycie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych; umiejętność twórczego myślenia, zarządzania czasem, planowania pracy. Ilość godzin 23 ( 9 godz. zajęć grupowych i 1 godz. konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika = 14). Okres realizacji zajęć: 16.10.2009 r. – 30.10.2009 r.

Rezultaty twarde:

  1. 14 uczestników (13 kobiet i 1 mężczyzna) zakończyło udział w realizacji projektu w dniu 31.12.2009 r.
  2. 8 pracowników socjalnych zawarło kontrakty z 14 uczestnikami w okresie kwiecień – grudzień 2009 r.
  3. 14 uczestników ukończyło szkolenia zawodowe

Rezultaty miękkie:

  1. Nabycie umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  2. Wzrost samooceny i pewności siebie u 14 uczestników.
  3. Zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy.