Projekt systemowy 2010

„OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU.
Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

Czas realizacji projektu: 01 styczeń 2010 r. – 31 grudzień 2010 r.

Cele główny projektu: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia 25 kobietom i mężczyznom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy oraz integrację z rynkiem pracy.

Uczestnicy projektu: 25 osób, niepracujących i zatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej, którzy są w wieku aktywności zawodowej, z terenu miasta Lubartowa. Wskazana grupa charakteryzowała się niskimi kwalifikacjami zawodowymi, niedostosowanymi do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji:

 • Edukacyjny

25 uczestników projektu ukończyło szkolenia zawodowe prowadzone przez Lubelską Fundację Rozwoju – oddział w Lubartowie:

Gastronomia z prowadzeniem działalności gospodarczej dla 5 osób, w terminie 01.10.2010 r. – 30.11.2010 r.

Ilość godzin 190.

Kosmetyka i stylizacja paznokci dla 2 osób, w terminie 05.10.2010 r. – 24.11.2010 r.

Ilość godzin 195.

Opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej dla 4 osób, w terminie 04.10.2010 r. – 30.11.2010 r.

Ilość godzin 195.

Sprzedawca z obsługą komputera i maszyn liczących dla 4 osób, w terminie 01.10.2010 r. – 30.11.2010 r.

Ilość godzin 195.

Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i komputerowych programów magazynowo-księgowych, kas fiskalnych dla 4 osób, w terminie 01.10.2010 r. – 30.11.2010 r.

Ilość godzin – 170.

Rachunkowość budżetowa od podstaw dla 6 osób, w terminie 04.10.2010 r. – 29.11.2010 r. Ilość godzin – 190.

W ramach szkoleń wszyscy uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie oraz materiały edukacyjne.

Podsumowaniem wiedzy, zdobytej podczas szkoleń zawodowych, była organizacja wizyty studyjnej w Łęcznej i Chełmie, pn. „Przykłady ekonomii społecznej”, podczas której

beneficjenci spotkali się z osobami działającymi w obszarze zatrudnienia socjalnego. Uczestnicy wizyty zdobyli wiedzę i praktyczne wskazówki na temat tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Łęcznej oraz Spółdzielni Socjalnej „Tęcza” i Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

W dniu 17 grudnia 2010 r. odbyły się warsztaty podsumowujące projekt OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie. Zaproszeni prelegenci zaprezentowali wymogi pracodawców wobec przyszłych pracowników, prognozy na rynku pracy, a także omówili portret dobrego pracownika i pracodawcy. Zwieńczeniem zorganizowanych warsztatów, było uroczyste wręczenie beneficjentom projektu zaświadczeń ukończenia szkoleń zawodowych.

 • Społeczny

25 uczestników projektu zostało skierowanych na zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, organizowane przez firmę Creator Sp. z o.o w Lublinie w celu nabycia umiejętności społecznych tj. aktywnego słuchania, asertywności właściwej samooceny, rozpoznawania komunikatów pozawerbalnych – mowy ciała, konstruktywnego pokonywania problemów, umiejętności autoprezentacji; zapoznanie się ze sztuką wizażu. Ilość godzin 40 (15 godzin zajęcia grupowe, 1 godzina konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika = 25 ).

Okres realizacji zajęć: 01.09.2010 r. – 30.09.2010 r.

 • Zdrowotny

25 uczestników projektu skierowano na terapię psychologiczną, przeprowadzoną przez psychologa z firmy Creator Sp. z o.o w Lublinie. W ramach terapii beneficjenci mieli możliwość omówienia własnych problemów, poznać techniki ich rozwiązywania, opracowania indywidualnego planu działania na przyszłość, wyeliminowania barier psychologicznych. Poznano także zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej i inteligencji emocjonalnej. Ilość godzin 65 (15 godz. zajęcia grupowe, 2 godz. konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika = 25 ). Okres realizacji zajęć: 01.09.2010 r. – 30.09.2010 r.

 • Zawodowy

25 uczestników projektu zostało skierowanych na zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, organizowanego przez firmę Creator Sp. z o.o w Lublinie w celu nabycia umiejętności aktywnego poszukiwania pracy; odkrycie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych; umiejętność twórczego myślenia, zarządzania czasem, planowania pracy. Ilość godzin 65 ( 15 godz. zajęć grupowych i 2 godz. konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika = 50). Okres realizacji zajęć: 01.09.2010 r.– 30.09.2010 r.

Ze względu na rezygnację 2 beneficjentów, którzy ukończyli jedynie zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, terapii psychologicznej i podniesienia kompetencji społecznych w dniu 30.09.2010 r., zaistniała konieczność rekrutacji kolejnych 2 uczestników kwalifikujących się do udziału w projekcie. Nowi beneficjenci rozpoczęli od 01 października wybrane szkolenia zawodowe (instrument edukacyjny). W celu osiągnięcia rezultatu projektu, w.w osoby musiały skorzystać także z zajęć z zakresu doradztwa zawodowego (6 godz. dla 2 osób), terapii psychologicznej (6 godz. dla 2 osób) oraz podniesienia kompetencji społecznych (4 godz. dla 2 osób). Zajęcia te przeprowadziła firma Creator Sp. z o.o w Lublinie w terminie 10.11.2010 r. – 30.11.2010 r.

Rezultaty twarde:

 1. 25 uczestników (20 kobiet i 5 mężczyzna) zakończyło udział w realizacji projektu
 2. 37 osób zostało objętych kontraktami socjalnymi w okresie kwiecień – grudzień 2010 r. Powyższa liczba obejmuje wszystkie osoby, które rozpoczynały swój udział w projekcie, jednakże po pewnym czasie, przerywając w nim swój udział. Ogółem 12 osób przerwało projekt, a na wolne miejsca dokonano rekrutacji beneficjentów spełniających kryteria dostępu do proponowanego wsparcia.
 3. 25 uczestników zdobyło nowe umiejętności i kwalifikacje podczas szkoleń zawodowych

Rezultaty miękkie:

 1. Nabycie umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy przez 27 uczestników (21 kobiet i 6 mężczyzn)
 2. Wzrost samooceny i pewności siebie u 27 uczestników.
 3. Zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy:
  – odczuwanie entuzjazmu i zadowolenia;
  – otwartość na nowe wyzwania;
  – chęć zmiany swojej sytuacji.