Projekt systemowy 2011

„OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU.
Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

Czas realizacji projektu: 01 styczeń 2011 r. – 31 grudzień 2011 r.

Cele główny projektu: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia 25 osobom z miasta Lubartowa, zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie statutu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy oraz integrację z rynkiem pracy do końca 2011 r.

Uczestnicy projektu: 25 osób (15 kobiet, 10 mężczyzn), w tym 3 osoby niepełnosprawne; mieszkańcy miasta Lubartowa, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione, korzystające z pomocy społecznej oraz w wieku aktywności zawodowej.

Od września 25 uczestników projektu rozpoczęło szkolenia zawodowe, organizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju w wyniku przetargu nieograniczonego:

  1. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych: 170 godz dla 6 osób;
  2. Sprzedawca z obsługą komputera i maszyn liczących: 170 godz. dla 4 osób;
  3. Opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej: 170 godz. dla 3 osób;
  4. Kosmetyka i stylizacja paznokci: 170 godz. dla 3 osób;
  5. Gastronomia z prowadzeniem działalności: 170 godz. dla 3 osób;
  6. Prawo jazdy kat. B: 60 godz. dla 4 osób;
  7. Prawo jazdy kat. D: 60 godz. dla 1 osoby;
  8. Fryzjer: 170 godz. dla 1 osoby;

W dniu 31.10.2011r. zakończyły się szkolenia zawodowe organizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju. Instrument edukacyjny zadania Aktywna Integracja miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia.

Od dnia 3.11.2011r.  uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia z zakresu kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych, doradztwa zawodowego i terapii psychologicznej. Wsparciem objęto 25 beneficjentów projektu systemowego współfinansowanego przez EFS w ramach POKL.