Projekt systemowy 2012

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE

informuje, że:

w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego FunduszuSpołecznego pod nazwą:

OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU.
Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”.

Celem projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy oraz integrację z rynkiem pracy.

Projekt zakładał różne formy wsparcia – w tym działania środowiskowe dla jego uczestników poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji tj. edukacyjnego, zawodowego, społecznego i zdrowotnego.

Każdy uczestnik projektu  miał możliwość skorzystania ze specjalistycznych szkoleń zawodowych, poradnictwa psychologicznego, zawodowego, grupowego i indywidualnego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno–zawodowych,umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

W okresie od stycznia 2012r. do kwietnia 2012r prowadzona była  rekrutacja uczestników projektu systemowego. W wyniku jej zakończenia sporządzono ostateczną listę beneficjentów, z którymi podpisano kontrakty socjalne i indywidualne plany działania. Sporządzono również listę rezerwową.

W ramach realizacji projektu wsparciem objęta była grupa 26 osób (16 kobiet, 10 mężczyzn). Grupę stanowili mieszkańcy miasta Lubartowa – osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej.

Praca z beneficjentami projektu prowadzona była w oparciu o podpisane w kwietniu 2012r. kontrakty socjalne (21 osób) i indywidualne plany działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej – „NOWY HORYZONT” dla Gminy Miasto Lubartów na rok 2012 (5 osób – matek samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko). Prowadzona praca socjalna ukierunkowana była na pomoc we wzmacnianiu motywacji i wiary we własne siły podczas poszukiwania zatrudnienia, a także umożliwieniu prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W dniu 25 kwietnia br. zorganizowano spotkanie organizacyjne dla uczestników niżej wymienionych szkoleń:

 1. Glazurnik – posadzkarz;
 2. Operator koparko-ładowarki typ klasa III;
 3. Kosmetyka i stylizacja paznokci;
 4. Kosmetyka z wizażem;
 5. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych;
 6. Gastronomia z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 7. Opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej;
 8. Prawo jazdy kat. B;
 9. Prawo jazdy kat. D;
 10. Sprzedawca z obsługą komputera i maszyn liczących;
 11. Strzyżenie psów (kurs groomerski).

Zgodnie z harmonogramem projektu od kwietnia 2012r. beneficjenci uzyskiwali również świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych, udzielanych dodatkowo na czas zawarcia i realizacji kontraktów socjalnych.

W miesiącu czerwcu br. zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego na organizację szkoleń zawodowych oraz doradztwa zawodowego, społecznego i zdrowotnego, w tym w ranach programu aktywności lokalnej dla uczestników projektu. Zleceniobiorca przeprowadził przetarg nieograniczony, przygotował pełną dokumentację oraz był odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu przetargowego.

W ramach realizacji działań o charakterze środowiskowym  zlecono zorganizowanie i przeprowadzenie jednej plenerowej imprezy integracyjnej dla beneficjentów projektu oraz ich otoczenia, której celem była integracja ze środowiskiem osób wykluczonych. Plenerowa impreza integracyjna odbyła się 01.09.2012r. Podczas spotkania beneficjenci uczestniczyli w ćwiczeniach warsztatowych. Poprzez gry i zabawy uczyli się budowania wzajemnego zaufania, autoprezentacji siebie, przełamywania bloków emocjonalnych, amoidentyfikacji, przełamywania schematów myślowych, kreatywności, wyzwalania twórczej energii, odblokowywania i swobodnego wyrażania uczuć.

W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej „NOWY HORYZONT” dla Gminy Miasto Lubartów na rok 2012, wsparciem objęto 5 matek samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko . Ukończyły one wybrane przez siebie kursy oraz uczestniczyły w jednodniowym treningu motywacyjno-rozwojowym, który obejmował bloki tematyczne  z zakresu:

– kompetencji i umiejętności społecznych;
– poradnictwa zawodowego;
– terapii psychologicznej z modułem treningu budowania więzi rodzinnych.

W miesiącu wrześniu jedna osoba objęta kontraktem socjalnym rozpoczęła naukę w celu uzupełnienia wykształcenia średniego.

We wrześniu i październiku beneficjenci projektu aktywnie uczestniczyli w szkoleniach zawodowy podczas, których zdobywali nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę. W ramach szkoleń uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie oraz materiały edukacyjne.

W listopadzie 21 beneficjentów projektu uczestniczyło w realizacji instrumentów aktywnej integracji tj. zawodowym, społecznym i zdrowotnym. Celem wsparcia było odkrycie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych, zarządzania czasem, planowania pracy, aktywnego słuchania, asertywności, właściwej samooceny, rozpoznawania komunikatów pozawerbalnych – mowy ciała, konstruktywnego pokonywania problemów, umiejętności autoprezentacji, zapoznanie się ze sztuką wizażu oraz nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, twórczego myślenia, nabycie umiejętności społecznych. Ponadto uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia psychologicznego.

Uzyskano następujące produkty projektu:

25 zaświadczeń potwierdzających nabycie nowych kwalifikacji zawodowych;
1 zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie nauki w celu uzupełnienia wykształcenia;
26 zaświadczeń potwierdzających zdobycie umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy;
26 zaświadczeń potwierdzających umiejętności w zakresie kompetencji społeczno-zawodowych