Program Przeciwdziałania Przemocy

„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2012-2017.”

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2012-2017 został przyjęty w dniu  25 października 2012 r. przez Radę Miasta Lubartów Uchwałą Nr XXVIII/151/12.

Program określa działania w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów związanych ze zjawiskiem przemocy. Powstał z uwagi na konieczność inicjowania specjalistycznego wsparcia społecznego ukierunkowanego na promowanie działań profilaktycznych, wspieranie osób doświadczających przemocy w powrocie do wolnego od przemocy życia, pracę ze sprawcami przemocy nad zmianą ich zachowań oraz doskonalenia kompetencji zawodowych służb i instytucji przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

Głównym celem Programu jest stworzenie zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe, określono w czterech segmentach:

  • profilaktycznym – obejmującym działania promocyjne w środowiskach lokalnych podnoszące wiedzę mieszkańców na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
  • interwencyjnym – którego celem jest rozbudowa lokalnej oferty pomocy i wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności ochrony osób krzywdzonych,
  • terapeutycznym – mającym na celu opracowanie i realizację terapeutycznych  i psychoedukacyjnych działań skierowanych do osób doświadczających przemocy oraz  działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • kompetencyjnym – podnoszącym jakość i skuteczność działań osób i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pobierz plik w formacie PDF (868 kB)