Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

DODATEK MIESZKANIOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2017 r. poz.180) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z ww. tytułów. Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej, w dniu złożenia wniosku.

Od dnia 1 marca 2018 roku: najniższa emerytura wynosi 1100,00 zł.

 • dochód dla gospodarstw wieloosobowych wynosi: 125% = 1375,00 zł na 1 osobę
 • dochód dla gospodarstw jednoosobowych wynosi: 175% = 1925,00  zł na osobę

Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej a kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia   11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz.998, 1076,1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz.1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.  o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz.2529).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać poniższych norm:

 • dla 1 osoby – 35 m² – do 45,50 m2,
 • dla 2 osób – 40 m² – do 52,00 m2,
 • dla 3 osób – 45 m² – do 58,50 m2,
 • dla 4 osób – 55 m² – do 71,50 m2,
 • dla 5 osób – 65 m² – do 84,50 m2,
 • dla 6 osób – 70 m² – do 91,00 m2,

w przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego uwzględniane są wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy takie jak: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, inne niż ww. opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.
Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego może otrzymać ryczałt na zakup opału (który stanowi część dodatku), jeżeli w mieszkaniu nie ma instalacji doprowadzającej energię cieplną do celów ogrzewania, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym.

Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków na podstawie których obliczany jest dodatek, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres pełnych  3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy zostaje wstrzymany do czasu uregulowania zaległości. Nieuregulowanie zaległości w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku spowoduje wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Jeżeli zaległości zostaną uregulowane w terminie, dodatek za okres, w którym wstrzymana była jego wypłata zostanie wypłacony.

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych upoważniony przez organ pracownik może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Wywiad środowiskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Podczas wywiadu pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia  o stanie majątkowym, w tym szczegółowe dane dotyczące posiadanych nieruchomości, ruchomości oraz zasobów pieniężnych, co pozwala na ocenę stanu majątkowego tego gospodarstwa oraz przedstawienia innych niezbędnych dokumentów. Decyzja o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego należy do uprawnień organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest do 10 – go dnia każdego miesiąca na konto zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt na zakup opału.

Druki wniosków i deklaracji dotyczących ubiegania się o prawo do dodatku mieszkaniowego można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3 Maja 24 A.


DODATEK ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny wg ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy  w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz.180 oraz z 2018 r. poz. 756,1540 i 2529), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu jej dostarczenia.

Dokumenty, które należy złożyć w celu otrzymania dodatku energetycznego:

 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
 • kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą
  z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu),
 • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł na miesiąc,
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł na miesiąc,
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł na miesiąc.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3 -go Maja 24 A.