Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • kserokopia wyroku orzekającego rozwód/separację (oryginał do wglądu),
  • kserokopia odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2017 w przypadku okresu świadczeniowego 2018/2019 oraz 2018 w przypadku okresu świadczeniowego 2019/2020,
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
  • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
   a) formie opłacanego podatku,
   b) wysokości przychodu,
   c) stawce podatku,
   d) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2017 na okres świadczeniowy 2018/2019 oraz w roku 2018 na okres świadczeniowy 2019/2020
  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość  i rodzaj utraconego dochodu;
  • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość  i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

W zawiązku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2016 r., na podstawie art.15 a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji informacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno – rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub w drodze pisemnej.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy wierzyciela informacji lub zaświadczeń, z przyczyn nieleżących po stronie tego organu, organ właściwy wierzyciela, prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wzywa osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.