Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej

Program „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej”, zwany dalej Programem został przyjęty na posiedzeniu Rady Miasta Lubartów w dniu 23 kwietnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIV/186/13. W drodze Zarządzenia Nr VI/496/13 Burmistrza Miasta z dnia 9 sierpnia 2013 roku ustalone zostało logo Programu, wzór karty „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny Zastępczej”, wzór wniosku, wzór porozumienia oraz procedura przyznawania, wydawania i korzystania z karty.

Cele programu:

  • wspieranie rodzin wielodzietnych,
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej,
  • ułatwianie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki.

Zgodnie z ww. Uchwałą, uprawnionymi do korzystania z programu są członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie miasta Lubartów, wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje, oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.

Wnioski o Lubartowską Kartę Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej dostępne  i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 24A
tel. 81 852-60-32, tel. 81 852-60-33
od poniedziałku – do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30

Wniosek o wydanie Lubartowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej: