background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Od Aktywizacji Do Rozwoju

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że: w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia 21 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy oraz integrację z rynkiem pracy. Projekt zakłada różne formy wsparcia dla jego uczestników poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji tj. psychologicznej, społecznej, zdrowotnej oraz zawodowej. Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość skorzystania ze specjalistycznych szkoleń zawodowych, poradnictwa psychologicznego, zawodowego, grupowego i indywidualnego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.