background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1255), stworzono od dnia 1 stycznia 2016 r. dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście  przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lubartowskiego:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 62, 21 – 100 Lubartów:
 • godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – Adwokaci;
 • godz. 11:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku – Radcowie Prawni.
 1. Dom Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Kościuszki 1, 21 – 150 Kock:
 • godz. 9:00 – 13:00, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.
 1. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21 – 110 Ostrów Lubelski:
 • godz. 9:00 – 13:00, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

 Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają niżej wymienione osoby po przedłożeniu stosownych dokumentów:

 • młodzież do 26 roku życia (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość);
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia);
 • osoby, które ukończyły 65 lat (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość);
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny);
 • kombatanci (po przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • weterani (po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa);
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności).

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Jednocześnie podajemy adres strony Ministerstwa Sprawiedliwości (darmowapomocprawna.ms.gov.pl), gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną.