background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin – Ustawa za życiem

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie ma charakter jednorazowy i będzie mogło być przyznane z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wymaga złożenia wniosku przez uprawnione osoby.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia osoba uprawniona będzie mogła złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.
  • ·zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.
Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie, Dział Świadczeń Socjalnych, ul. 3-go Maja 24A.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie,  w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu: (81) 8554450.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: MRPiPS .

Materiały do pobrania: