background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Praca w Ośrodku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie

poszukuje pracownika na umowę na zastępstwo

w Dziale Finansowo-Księgowym

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem o pracę i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko:  starszy księgowy – umowa na zastępstwo

Wymiar czasu pracy:  1 etat

 I. Wymagania:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. osoba która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. przy wykształceniu wyższym  2 lata stażu, przy wykształceniu średnim 4 lata stażu pracy, preferowane osoby posiadające doświadczenie w rachunkowości budżetowej;
 5. wykształcenie o profilu ekonomicznym lub innym.

II. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
 2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
 3. znajomość przepisów podatkowych;
 4. dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) i urządzeń biurowych, w tym znajomość programów komputerowych, w tym finansowo – księgowych;
 5. doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej, doświadczenie w pracy
  w instytucjach pomocy społecznej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m. in.

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych.
 3. Pomoc w kontroli realizacji planu finansowego, zaangażowania wydatków; terminowe rozliczanie zobowiązań i należności.
 4. Prowadzenie dokumentacji płacowej, sporządzanie list płac- dokonywanie odpisów i potrąceń.
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 6. Kontrola zgodności operacji z planem finansowym.
 7. Rozliczanie składek ZUS (program Płatnik) i podatku dochodowego.
 8. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych.
 9. Rozliczanie inwentaryzacji.
 10. Stosowanie obowiązującej polityki rachunkowości.
 11. Rozliczanie delegacji służbowych i ryczałtów.

Oferty pracy prosimy składać w sekretariacie (pok. Nr 12)  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A w zamkniętych kopertach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (081) 855 44 50 w. 38. Do oferty prosimy dołączyć klauzulę informacyjną do rekrutacji  do pobrania ze strony:

https://mopsl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=153&p1=szczegoly&p2=1284038

 Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobami.