background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 28 września 2011 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Lubartowie przy ul. Jana Pawła II 12 po raz pierwszy spotkali się członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Nr VI/116/11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Czternastoosobowy Zespół tworzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej w Lubartowie.

Posiedzenie Zespołu zwołał i prowadził, do czasu wyboru przewodniczącego, Burmistrz Miasta – Janusz Bodziacki. Podczas spotkania mówił o istocie problemu jakim jest przemoc w rodzinie. Podkreślił, iż sam fakt współpracy reprezentantów tak wielu instytucji z całą pewnością przyczyni się do usprawnienia i skoordynowania działań na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Podczas spotkania została wybrana przewodnicząca Zespołu, którą na okres najbliższych 5 lat została Bożena Kulka – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Zadaniem Zespołu jest koordynowanie i integrowanie działań wszystkich służb i osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnienia informacji o instytucjach o możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym osobom i rodzinom dotkniętym przemocą,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.