background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 kierowany jest do członków rodzin  lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Usługa opieki wytchnieniowej finansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację Zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 1. W odniesieniu do rozwiązań systemowych:
 2. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi;
 3. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.
 4. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
 5. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 6. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 7. podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

W 2020 r. program będzie realizowany w trzech formach:

 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program
 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program
 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

W tegorocznej edycji jest to: 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej  w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego oraz 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 w Gminie Miasto Lubartów

Gmina Miasto Lubartów w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Całkowity planowany koszt realizacji Zadania w 2020 r.  wynosi 27.768,00 zł, w tym środki planowanych do przekazania przez Wojewodę tj. 22.214,00 zł. i kwota wkładu własnego Gminy Miasto Lubartów tj. 5.554,00 zł.  

Dodatkowo Gmina otrzmała od Wojewody 222,00 zł na obsługę Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane są na podstawie Karty zgłoszeniado Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 (załącznik nr 8 do Programu).

W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.

Planuje się realizację usług opieki wytchnieniowej łącznie dla 5 osób tj. 3 dorosłych oraz 2 dzieci niepełnosprawnych, w ilości 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana  jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej  wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- Skali SIM nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,  o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Osoba, której przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Bezpośrednim realizatorem Zadania w Gminie Miasto Lubartów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24A, 21-100 Lubartów.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami niezbędnymi do uzupełnienia dostępne  są  w siedzibie MOPS w Lubartowie (tel. 81 8554450, 81 8526034).