background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie realizuje zadanie związane z wypłatą świadczenia, przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie miasta.


Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie będzie wypłacane z dołu za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:

 1.  Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2.  PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3.  Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4.  Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz  PESEL;
 5.  Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6.  Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7.  Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8.  Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9.  Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10.  Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11.  Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Osoba ubiegająca się o świadczenie na wniosku oświadcza, że:

 • zapewniono na własny koszt  zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w ”karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”, stanowiącej załącznik do wniosku;
 • za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
 • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, dla wszystkich osób, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania stanowiąca załącznik do wniosku o świadczenie, wypełniane jest dla każdej osoby osobno.

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3 Maja 24 A, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:30 – 15:30.

UWAGA!
Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Do pobrania: