background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Dodatek Gazowy

Dodatek gazowy to refundacja podwyżki VAT za gaz, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw.

O refundację mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. Dodatek gazowy nie należy się tym, którzy wykorzystują gaz np. tylko w kuchni, do gotowania lub do podgrzewania gazem wody użytkowej. 

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu lub mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kolejnym ważnym warunkiem jest kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe w przypadku dodatku gazowego jest takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wniosek o dodatek gazowy, czyli o zwrot VAT od rachunku za gaz, można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w 2023 roku.

Ważne! Wniosek należy złożyć w  ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku trzeba załączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek można składać:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3-go Maja 24A lub,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez platformę e PUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

Przyznanie refundacji podatku VAT następuje w formie informacji przesłanej na wskazany adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Natomiast odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.      

Wnioski można składać do 31 grudnia 2023.

Pliki do pobrania: