background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Podsumowanie projektu systemowego realizowanego przez MOPS

OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU.
Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

W  dniu 16 grudnia 2011r. odbyła się konferencja podsumowująca projekty systemowe realizowane przez jednostki pomocy społecznej województwa lubelskiego  zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Wśród jedenastu wyróżnionych jednostek znalazł się również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Wyróżnienie w imieniu pracowników odebrała kierownik Ośrodka- Pani Bożena Kulka.

Czas realizacji projektu : 1 styczeń 2011 r.- 31 grudzień 2011 r.
Celem projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia 25 kobietom i mężczyznom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integrację z rynkiem pracy. W ramach aktywnej integracji realizowano nastepujące instrumenty: 

 • Edukacyjny – 25 uczestników projektu ukończyło szkolenia zawodowe prowadzone przez Lubelską Fundację Rozwoju – oddział w Lubartowie:
  • „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”  – 6 osób;
  • „Sprzedawca z obsługą komputera i maszyn liczących” – 4 osoby;
  • „Opiekunka  osoby starszej i niepełnosprawnej” – 3 osoby;
  • „Kosmetyka i stylizacja paznokci” –3 osoby;
  • „Gastronomia z prowadzeniem działalności gospodarczej” – 3 osób;
  • „Fryzjer” – 1 osoba;
  • „Prawo jazdy kat. B” – 4 osoby
  • „Prawo jazdy kat. D” – 1 osoba
 • Zawodowy – 25 uczestników projektu zostało skierowanych na zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, organizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju Oddział w Lubartowie w celu nabycia umiejętności aktywnego poszukiwania pracy; odkrycie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych; umiejętność twórczego myślenia, zarządzania czasem, planowania pracy. Ilość godzin 65 ( 15 godz. zajęć grupowych i 2 godz. konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika = 50). Okres realizacji zajęć: 01.11.2010r.– 30.11.2011 r.
 • Społeczny – 25 uczestników projektu zostało skierowanych na zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych, organizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju Oddział w Lubartowie w celu nabycia  umiejętności społecznych tj.  aktywnego słuchania, asertywności właściwej samooceny, rozpoznawania komunikatów pozawerbalnych – mowy ciała, konstruktywnego pokonywania problemów, umiejętności autoprezentacji; zapoznanie się ze sztuką wizażu. Ilość godzin 40 (15 godzin zajęcia grupowe, 25 godzin zajęć indywidualnych – po 2 godz. dla każdego uczestnika ).
  Okres realizacji zajęć: 01.11.2011 r. – 30.11.2010 r.
 • Zdrowotny – 25 uczestników projektu skierowano na terapię psychologiczną, przeprowadzoną przez psychologa z Lubelskiej Fundacji Rozwoju Oddział w Lubartowie. W ramach terapii beneficjenci mieli możliwość omówienia własnych problemów, poznać techniki ich rozwiązywania, opracowania indywidualnego planu działania na przyszłość, wyeliminowania barier psychologicznych. Poznano także zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej i inteligencji emocjonalnej. Ilość godzin 65 (15 godz. zajęcia grupowe, 2 godz. konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika = 50 ). Okres realizacji zajęć: 01.11.2011 r. – 30.11.2011 r.

Rezultaty jakie udało się osiągnąć w ramach projektu „OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”, są wymierne i przedstawiają się następująco:

1. Udział w szkoleniach zawodowych zakończyło oraz wsparcie w ramach instrumentu zawodowego, społecznego i zdrowotnego otrzymało 25 beneficjentów, zdobywając nowe umiejętności i kompetencje.
2.  Z 25 beneficjentami zawarto kontrakty socjalne, które były podstawowym narzędziem realizacji projektu. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie wywiązały się z uzgodnień zawartych w kontraktach, stanowiących porozumienie pomiędzy pracownikiem socjalnym a uczestnikiem projektu wykazującym motywację i zaangażowanie w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji socjalno-bytowej.
3. 25-ciu beneficjentów projektu nabyło umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego.
Podsumowaniem wiedzy, zdobytej podczas szkoleń zawodowych, była organizacja warsztatów zawodowych z modułem w Łęcznej i Chełmie, pt. „Przykłady ekonomii społecznej”, podczas której beneficjenci spotkali się z osobami działającymi w obszarze zatrudnienia socjalnego. Uczestnicy wizyty zdobyli wiedzę i praktyczne wskazówki na temat
tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Łęcznej oraz Spółdzielni Socjalnej „Tęcza” i Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.
W dniu 14 grudnia 2011 r. odbyły się warsztaty podsumowujące projekt OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie. Zaproszeni prelegenci zaprezentowali wymogi pracodawców wobec przyszłych pracowników, prognozy na rynku pracy, a także omówili portret dobrego pracownika i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zwieńczeniem zorganizowanych warsztatów, było uroczyste wręczenie beneficjentom projektu zaświadczeń ukończenia szkoleń zawodowych.  
Dzięki zaangażowaniu i sumienności beneficjentów, uczestniczących w projekcie, a także dużego nakładu pracy zespołu projektowego, realizacja projektu OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie, przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonych celów. Duże zainteresowanie, klientów pomocy społecznej, udziałem w projekcie wskazuje na celowość kontynuacji tego rodzaju działań w następnych latach.