background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

„OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE
informuje, że:
w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany    z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą:

 „OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”.

                Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia 26 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy oraz integrację z rynkiem pracy.

Projekt zakłada różne formy wsparcia – w tym działania środowiskowe dla jego uczestników poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji tj. psychologicznej, społecznej, zdrowotnej, zawodowej oraz edukacyjnej. Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość skorzystania ze specjalistycznych szkoleń zawodowych, poradnictwa psychologicznego, zawodowego,  grupowego i indywidualnego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno–zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.