background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Realizacja projektu systemowego w MOPS

 

                                                                                                                                                                                                                                       

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W LUBARTOWIE

informuje, że:

w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. realizuje projekt systemowy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie, 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą:

„OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”

 W projekcie bierze udział 26 osób wśród, których jest 16 kobiet i 10 mężczyzn w tym 5 matek samotnie wychowyjących co najmniej jedno dziecko. Uczestnikami projektu  są mieszkańcy miasta Lubartowa, osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione oraz korzystające z pomocy finansowej w tut. Ośrodku.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia 26 osobom  zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie ich kompetencji  społeczno-zawodowych oraz integrację z rynkiem pracy.

Praca z beneficjentami projektu prowadzona jest w ramach kontraktów socjalnych  (21 osób) i indywidualnych planów działania zawartych w ramach Programu Aktywności Lokalnej – „NOWY  HORYZONT” dla Gminy Miasto Lubartów na rok 2012  (5 osób).

Projekt zakłada różne formy wsparcia, w tym działania środowiskowe dla jego uczestników poprzez zastosowanie czterech instrumentów aktywnej integracji  tj.: edukacyjnego, zawodowego, społecznego i zdrowotnego.  W ramach instrumentu edukacyjnego sfinansowane zostaną zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia średniego dla 1 osoby, a 25 osób zostanie skierowanych na szkolenia zawodowe w celu podniesienia lub zdobycia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym – dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego oraz będzie mógł uczestniczyć w grupowym i indywidualnym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiających powrót na rynek pracy  i aktywizację zawodową.

Jednym z działań projektu jest realizacja Programu Aktywności Lokalnej – „NOWY HORYZONT”, w ramach, którego podejmowane będą działania na rzecz rodzin niepełnych zamieszkujących na terenie miasta Lubartowa, które zagrożone są wykluczeniem społecznym, przy czym osoby te objęte są wsparciem MOPS w Lubartowie. Projektowane działania  w ramach  programu  aktywności lokalnej mają na celu wsparcie  aktywności i mobilności zawodowej i społecznej; budowanie trwałych, opartych na zaufaniu więzi rodzinnych; skupienie się na kształtowaniu postaw sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji rodzicielskich przez samotne matki.