background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Regulamin promocji konkursu „Zdrowa Gmina”

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2012 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie z dnia 12 czerwca 2012 r.

Regulamin promocji Konkursu „Zdrowa Gmina”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Lubartowie ul. 3 – go Maja 24A.
2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określonym przez organizatora.

§2. Warunki udziału w promocji

1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała jednego z badań tj. cytologii, mammografii lub kolonoskopii i dostarczyła do siedziby organizatora potwierdzenie badania.
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie a także członkowie ich rodzin.
3. Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w §2pkt.2 rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Potwierdzeniem wykonania badania jest pisemna informacja wydana przez punkt badań wraz z pieczątką.
5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy i przekazując go do siedziby organizatora uczestnik wyraża zgodę na udział w badaniu i w promocji.
6. Organizator konkursu zapewnia ochronę wszelkich danych dotyczących uczestnika oraz informacji przez niego przekazanych chronione są przez organizatora promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz.926 z późn. zm. ).
7. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w promocji, dane osobowe uczestnika są usuwane.
8. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w niniejszym regulaminie i akceptuje je.

§3. Przebieg promocji

1. Promocja odbywa się w okresie od 01.06.2012 r. do 31.10.2012 r.
2. Uczestnik promocji powinien złożyć w siedzibie organizatora pisemne potwierdzenie wykonania badania z punktu je realizującego wraz z pieczątką.
3. Każdego miesiąca istnieje możliwość skorzystania przez uczestników promocji z 5 bonusów promocyjnych. Bonusem jest możliwość skorzystania w lokalnym salonie urody z usługi fryzjersko-kosmetycznej o wartości 100,00 złotych każdy.
4. Uprawnionymi osobami do otrzymania bonusu promocyjnego są osoby, które
w danym miesiącu złożą potwierdzenie wykonania badania i zostaną zarejestrowane kolejno pod numerami: 5, 10, 15, 20 lub 25 w danym miesiącu.
5. Uczestnik składa potwierdzenie wykonania badania każdego miesiąca trwania promocji, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie od czerwca do października 2012 r.
6. Informacje o fakcie wybrania danej osoby do wykorzystania bonusu promocyjnego zostaną przekazane drogą telefoniczną.
7. Wybór osób otrzymujących bonusy promocyjne będzie dokonany w miesiącach: lipcu (badania wykonane w czerwcu), sierpniu (badania dokonane w lipcu), wrześniu (badania wykonane w sierpniu), październiku (badania wykonane we wrześniu) i listopadzie (badania wykonane w październiku) 2012 r.
8. Organizator Promocji uwzględnia prawdopodobieństwo nie zarejestrowania się wymaganej liczby osób określonych w §3 pkt.3 niniejszego regulaminu. W tym przypadku miesiąc listopad 2012 r. będzie ostatecznym terminem wyłonienia końcowej listy osób spośród uczestniczących przez cały okres trwania Promocji Konkursu. Oznacza to, iż maksymalnie będzie to liczba do 25 osób wyłonionych spośród tych, o których mowa w § 3 pkt.2 .

§4. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Promocji obowiązuje od dnia 15 czerwca 2012 r.
2. Regulamin promocji znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A i będzie okazywany na prośbę uczestnika konkursu oraz dostępny na stronie www.mops-lubartow.pl