O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Lubartów, powołaną w 1990 r. przez Miejską Radę Narodową w Lubartowie do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową tj.:

 • przygotowanie ceny zasobów pomocy społecznej,
 • opracowanie i realizacji gminnej strategii rozwiązywani8a problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych,
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków w zakresie ustalonym ustawami,
 • prowadzenie pracy socjalnej,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych,
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu, w części przewidzianej w ustawie,
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
 • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.