Dzienny Dom Pomocy Społecznej

DDPS w Lubartowie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie istnieje od 1983 roku. Początkowo funkcjonował przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, a od 1991 r. wchodzi w strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Siedziba Dziennego Domu mieści się w Lubartowie przy ul. Krzywe Koło 36.

Podopiecznymi tej placówki są mieszkańcy miasta Lubartowa, a w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, jak również bezrobotne, niezaradne życiowo, bezdomne. Naszym celem jest zapewnienie dziennej pomocy osobom objętym opieką i zaspokojenie ich potrzeb w sposób godny, pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym i uczestniczenie w życiu społecznym.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie zapewnia:
1. możliwość pobytu od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1530,
2. usługi opiekuńcze obejmujące:
    a. organizowanie pobytu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,
    b. pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
    c. zapewnienie kontaktu z placówkami służby zdrowia,
    d. utrzymanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,
    e. zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich,
    f. zapewnienie bezpiecznego miejsca do przebywania i godnego spędzania czasu;
3. wyżywienie, obejmujące śniadania i obiady z możliwością wykupienia tylko zup lub drugiego dania;:
4. usługi higieniczne:
    a. kąpielowe,
    b. pralnicze;
5. możliwość korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania;
6. poszanowania praktyk religijnych i przekonań;
7. prowadzenie aktywnego trybu życia;
8. nawiązywanie kontaktów i przyjaźni;
9. uczestniczenie w uroczystościach i zajęciach organizowanych przez DDPS oraz  w imprezach organizowanych przez inne instytucje;
10. zachowania tajemnicy spraw dotyczących pensjonariuszy.

W jaki sposób można zostać naszym pensjonariuszem ?

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3-go Maja 24A.

Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Dziennego Domu, powinna złożyć wniosek w MOPS. Usługi przyznawane są na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego, zawierającego informacje dotyczące sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o tę formę pomocy. Pracownik socjalny informuje również o formach usług, z których można skorzystać podczas pobytu w Dziennym Domu oraz o zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce.

Ustalenie odpłatności za pobyt w DDPS dokonuje się poprzez zawarcie kontraktu pomiędzy osobą kierowaną, a Kierownikiem Dziennego Domu.