Rodzaje świadczeń

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Do świadczeń pieniężnych zaliczamy:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek celowy dla osoby/rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub  klęsk żywiołowych lub ekologicznych,
 • świadczenia wynikające z rządowych i osłonowych programów pomocy społecznej,
 • zasiłki celowe dla cudzoziemców,
 • zasiłek celowy lub okresowy pod warunkiem zwrotu części lub całości.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Do świadczeń niepieniężnych zaliczamy:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowy,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodku wsparcia,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej.