Wsparcie rodziny

Z dniem 01.01.2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa miała na celu wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz usystematyzowanie funkcjonowania pieczy zastępczej. Ustawa ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka,  a w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Na przestrzeni czasu ustawa była sukcesywnie zmieniana w ten sposób, aby ww. wsparcie było jak najbardziej efektywne. Aktualny stan prawny ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej można sprawdzić w Dzienniku Ustaw pod nr Dz. U. 2020 poz. 821 link: Dzienniku Ustaw nr 2020 poz. 821

Zadania, jakie ustawa nałożyła na gminy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

Ustawa wprowadziła nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie gminy: asystent rodziny i rodzina wspierająca.

Asystent rodziny:

Celem pracy asystenta rodziny jest poprawa sytuacji życiowej rodzin, w tym w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów rodziny, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich. Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną.

Zgodnie z założeniami ustawy, działania asystenta rodziny skupione są między innymi na: wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier, pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania społecznego, wdrożeniu prawidłowych postaw życiowych, rodzicielskich wszystkich członków rodziny, a przede wszystkim odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych.

Asystent ma za zadanie wskazać rodzicom działania, które mogą ułatwić im wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia przez rodzinę podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną – w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, rola asystenta może się skupiać na działaniach na rzecz ich jak najszybszego powrotu do środowiska rodzinnego.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Asystent rodziny może współpracować z rodziną także na mocy postanowienia Sądu zobowiązującego rodzinę do powyższego. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Rodzina wspierająca:

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. np. dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi, zaprzyjaźniona rodzina. Czynnikami wykluczającymi kandydatów z pełnienia funkcji rodziny zastępczej są: skazanie członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, ograniczenie lub odebranie władzy rodzicielskiej, problemy wychowawcze z własnymi dziećmi, brak stałego źródła utrzymania, stwierdzenie u członka rodziny uzależnienia od alkoholu, zaburzenia psychiczne itp. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna, za którą rodzina nie otrzymuje wynagrodzenia. Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą burmistrz zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i jej aktywnym udziałem.

Problemy związane z rodziną można zgłosić bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3-go Maja 24 A.