Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE II kadencji został powołany Zarządzeniem Nr VII/387/2016 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Burmistrz tworząc Zespół Interdyscyplinarny powołuje do niego przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego to grupa osób, która na płaszczyźnie współpracy podejmuje skoordynowane działania ukierunkowane na zapobieganie przemocy i pomimo że reprezentują różne instytucje, dzięki posiadanej wiedzy i kwalifikacjom są w stanie budować skuteczną opozycję wobec zjawiska przemocy.                

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie tworzą:

 1. Małgorzata Oniszko – Z-ca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, pełniąca funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego;
 2. Wanda Zygadło – Specjalista pracy socjalnej MOPS w Lubartowie, Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego; 
 3. Małgorzata Strukowicz – Specjalista pracy z rodziną MOPS w Lubartowie;
 4. Anna Zielińska – Naczelna Pielęgniarek SP ZOZ w Lubartowie;
 5. Katarzyna Świerszcz-Dobosz – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubartowie;
 6. Halina Zdunek – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie;
 7. Krystyna Bajda – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Lubartowie;
 8. Anna Kuszner – Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie;
 9. Irena Karpińska – Kurator Specjalista dla Dorosłych w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubartowie;
 10. Arkadiusz Luniak – Kurator Specjalista Rodzinny w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubartowie;
 11. Jolanta Włoszek – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie;
 12. Jacek Mioduchowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie;
 13. Radosław Dawidek – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Siedziba Zespołu mieści się w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3-go Maja 24 A.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia  29 lipca    2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020. poz. 218).  Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów w danym zakresie, w szczególności poprzez:

 • ocenę sytuacji osoby indywidualnej, rodziny, grup lub środowisk znajdujących się  w sytuacji kryzysowej;
 • udzielenie pomocy, w tym  poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom wymagającym wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów;
 • podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie;
 • udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji ww. zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole.
Według Ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie,  przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r poz.1950 i 2128 oraz  z 202o r poz. 568), a także nad inną osobą wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne   u osób dotkniętych przemocą.
W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystanie siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny. Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej.
Z punktu widzenia prawa, przemoc w rodzinie to przestępstwo, którego odmiany określone są w różnych kodeksach i odpowiednio karane. Najczęściej stosowany jest artykuł 207 kodeksu karnego, który dotyczy znęcania się fizycznego lub psychicznego nad członkiem rodziny i przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Szerokie ujęcie problemu przemocy pozwala na wyodrębnienie różnych typów tego zjawiska, sprawcami którego są:

 • dorośli (przemoc wobec partnera lub dziecka);
 • dzieci (przemoc wobec rodziców lub rodzeństwa);
 • dorośli i dzieci (przemoc wobec osób w podeszłym wieku).

Zgłoszenie o stosowaniu przemocy w rodzinie:
Informacja taka może dotrzeć bezpośrednio do pracownika socjalnego:

 • podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 • podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;
 • poprzez zawiadomienie od przedstawicieli innych grup zawodowych (Policji, kuratora sądowego, pedagoga szkolnego, psychologa, lekarza, przedstawiciela  komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, itp.);
 • w wyniku zgłoszenia problemu przez inne osoby (dalszą rodzinę, sąsiadów, pracodawców, znajomych lub innych świadków).

Rozmowy z osobami potrzebującymi wsparcia, uwikłanymi w przemoc podejmuje również specjalista pracy z rodziną.
Przemoc jest przestępstwem ściąganym z urzędu!!! Art. 304 § 1 kk nakłada na każdego, kto dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa ściganego z  urzędu obowiązek zawiadomienia organów ścigania.

DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM NAPISZ LUB ZADZWOŃ: