Programy i projekty

Programy i projekty Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów

Program 1

Miejski program bezpieczeństwa socjalnego oraz przeciwdzałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

Projekty

 • Zorganizowanie akcji pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na rzecz dzieci z rodzin ubogich oraz na rzecz rodzin dysfunkcjonalnych.
 • Utworzenie punktu dożywiania osób dorosłych w środowisku lokalnym oraz w miejscu zamieszkania.
 • Zapewnienie krótkotrwałej opieki w domu nad osobą niepełnosprawną.
 • Zorganizowanie cyklicznych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych.
 • Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla rodzin dysfunkcjonalnych.
 • Opracowanie biuletynu informacyjnego o podmiotach świadczących pomoc ofiarom przemocy i ich rodzinom.
 • Utworzenie Kuratorskiego Ośrodka przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie.
 • Utworzenie Banku Rzeczy Używanych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Program 2

Miejski program wspierania profilaktyki problemów alkoholowych oraz uzależnień

Projekty

 • Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego, zajmującego się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 • Projekty socjalne realizujące ciekawe formy pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych m.in. dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
 • Opracowanie cyklicznych programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
 • Opracowanie programów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.
 • Utworzenie rubryki informacyjnej w lokalnej prasie, rozpowszechniającej problematykę uzależnień i sposoby walki z ich skutkami.
 • Przygotowanie broszur i ulotek o tematyce uzależnień.
 • Zorganizowanie działań dotyczących profilaktyki problemów alkoholowych.

Program 3

Program aktywizacji i integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka w Lubartowie

Projekty

 • Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji, obejmowanych pomocą społeczną (młodych osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych bez kwalifikacji, bezrobotnych niepełnosprawnych, powyżej 50 r.ż., bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 7 r.ż.).
 • Utworzenie punktu informacyjnego o aktualnych ofertach pracy, wolnych miejscach pracy, poradnictwie, szkoleniach i pomocy socjalnej.
 • Utworzenie Centrum Integracji Społecznej.
 • Utworzenie grupy wsparcia dla osób starszych i starszych niepełnosprawnych.
 • Utworzenie klubu seniora.
 • Utworzenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych (na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy).
 • Zorganizowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • Utworzenie Centrum Wolontariatu dla Młodzieży.
 • Utworzenie Centrum Wolontariatu dla Dorosłych.
 • Opracowanie projektów socjalnych skierowanych do grup szczególnego ryzyka oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program 4

Miejski program równego dostępu do edukacji, kultury i sportu osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekty

 • Utworzenie wypożyczalni podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Opracowanie systemu likwidacji barier architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych, społecznych i psychologicznych ułatwiających dostęp osób niepełnosprawnych do lokalnych instytucji edukacyjnych.
 • Utworzenie Centrum Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka.
 • Opracowanie programów edukacyjnych w zakresie oświaty zdrowotnej.
 • Opracowanie cyklu akcji edukacyjnych wspierających rodzinę w pełnionych przez nią funkcjach.
 • Organizowanie wydarzeń artystycznych, kulturalnych i sportowych z udziałem osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Utworzenie Centrum Spotkań Młodzieży.