Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • kserokopia wyroku orzekającego rozwód/separację (oryginał do wglądu),
 • kserokopia odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 20 w przypadku okresu świadczeniowego 2022/2023,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku  z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2021 na okres świadczeniowy 2022/2023,
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość  i rodzaj utraconego dochodu;
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość  i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;