Stypendia szkolne

Stypendia Szkolne na rok szkolny 2022/2023

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Lubartów przysługuje w formie:

  • stypendium szkolnego
  • zasiłku szkolnego

 Stypendium szkolne przysługują:

 • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. jest to kwota 600,00 zł., w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek  (podanie) o przyznanie stypendium szkolnego powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
 • miejsce zamieszkania ucznia;
 • dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego, w tym zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów;
 • pożądaną formę stypendium szkolnego, inną niż forma pieniężna.

Wniosek (podanie) o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2022 r.,  a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników  służb społecznych – do dnia 15 października 2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24 A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Lubartowa.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który:

 • otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 20 krotności zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 5 -18 lat.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach (podaniach) o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (podania), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących:
 • zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych pomocy edukacyjnych;
 • zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistra, plecaka, torby sportowej, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego stroju/ubrania dla uczniów wymaganego przez szkołę;
 • zakupu komputera, laptopa, tabletu, notebooka, ebooka, części do komputera, oprogramowania systemowego, edukacyjnych programów komputerowych, kosztów naprawy komputera oraz opłat za abonament internetowy (w miesiącach wrzesień – czerwiec w danym roku szkolnym);
 • zakupu drukarki, skanera, urządzenia wielofunkcyjnego, papieru, tuszu, tonera do drukarki;
 • zakupu biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko;
 • opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, sportowych lub innych zajęciach edukacyjnych w tym związanych z profilem szkoły oraz zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do tych zajęć;
 • opłat za udział w wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach, wyjściach (wyjazdach) do kina, teatru, na wystawę lub innych imprezach organizowanych przez szkołę;
 • opłat za udział w zajęciach realizowanych na basenie oraz zakupu stroju kąpielowego, czepka, klapek, okularów pływackich.
 1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz artykułów wymienionych w § 5 ust.1 regulaminu.
 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w art.90 d ust.5 ustawy o systemie oświaty.

ZASIŁEK SZKOLNY  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek (podanie) o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                      w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24 A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.