Stypendia szkolne

Stypendia Szkolne na rok szkolny 2021/2022

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Lubartów przysługuje w formie:

  • stypendium szkolnego
  • zasiłku szkolnego

 Stypendium szkolne przysługują:

 • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej), a w szczególności, tj. od dnia 01 października 2018 r. 528,00 zł gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek  (podanie) o przyznanie stypendium szkolnego powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
 • miejsce zamieszkania ucznia,
 • dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego, w tym zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej.
 • pożądaną formę stypendium szkolnego, inną niż forma pieniężna.

Wniosek (podanie) o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2021 r., a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników  służb społecznych – do dnia 15 października 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24 A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Lubartowa.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który:

 • otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 20 krotności zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 5 -18 lat.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach (podaniach) o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (podania), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

ZASIŁEK SZKOLNY  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek (podanie) o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24 A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO ( z wyłączeniem świadczenia pieniężnego)

Formami stypendium szkolnego są:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dodatkowych lekcjach języków obcych, zajęciach dla dyslektyków i dysgrafików, zajęciach: sportowych, tanecznych i muzycznych,

2)  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, obejmująca:

 • zakup podręczników szkolnych do klasy, do której uczeń uczęszcza, według obowiązującego wykazu w danej szkole,
 • zakup lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów  i innych książek pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego,
 • zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, komputera, części do komputera, edukacyjnych programów komputerowych, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów opłaty za korzystanie z Internetu,
 • zakup zeszytów i przyborów szkolnych, tornistrów, plecaków,
 • zakup stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego, w tym: dresu sportowego, spodenek sportowych, getrów, koszulki gimnastycznej, obuwia sportowego, skarpet sportowych, stroju pływackiego (czepka, okularów, kostiumu kąpielowego),
 • innych pomocy dydaktycznych niezbędnych na danym etapie (profilu) kształcenia wskazanych przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,
 • pokrycie kosztów wycieczki szkolnej, zakupu biletów oraz dojazdu do kina, teatru, na wystawę, gdy wyjazd organizuje szkoła.

3)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym: zakwaterowanie w bursie, internacie, akademiku; zakup biletów miesięcznych; opłata za posiłki w stołówce szkoły lub internatu; inne dodatkowe opłaty i  wydatki wymagane obligatoryjnie przez szkołę.