Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) oraz drogą tradycyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie lub listownie pocztą.

Wnioski o świadczenie wychowawcze dostępne i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie  przy ul. 3 Maja 24Atel.
81 852-60-32, tel. 81 852-60-33
od poniedziałku – do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30

Stosowne druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Prawo do świadczenia wychowawczego w obecnym okresie świadczeniowym ustala się do dnia 31 maja 2021r.

Prawo do świadczenia wychowawczego w kolejnym okresie świadczeniowym ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie przesłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus 
zamieszczono aktualne informacje o programie „Rodzina 500+”.